Liên kết website

ffff
fff
Mẫu tờ khai
08-11-2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

 

Kính gửi: TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KTAT HÀ NỘI.

Địa chỉ: 144 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội.

ĐT: 04.33560257 - Fax: 04.33560258

Doanh nghiệp (tên Việt Nam và tên giao dịch quốc tế):..................................

..........................................................................................................................

Địa chỉ :............................................................................................................

Điện thoại:.......................Fax:..........................................................................

Người liên hệ:.......................................       Phòng/ Ban:........................................

Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa sau:

 TT

Tên hàng hoá

Đặc tính kỹ thuật chính

Xuất xứ

Số lượng

Thời gian kiểm tra

Địa điểm kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hồ sơ kèm theo gồm có :

- Hợp đồng số:.....................................................................................................

- Hóa đơn số:......................................................................................................

- Vận đơn số:.....................................................................................................

- Phiếu liệt kê hàng gửi số:..................................................................................

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số:.............................................................

Chúng tôi xin đảm bảo mọi điều kiện cho Tổ chức kiểm tra  thực hiện việc kiểm tra lô hàng theo đúng qui định.

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KTAT HÀ NỘI

Vào sổ đăng ký:

Số:...............................

Ngày......tháng........năm.......

Giám đốc

 

Hà Nội,  ngày..... tháng... năm .......

Đại diện doanh nghiệp

 

 

 

Ghi chú: Giấy đăng ký này không thay thế cho thông báo kế quả kiểm tra chất lượng HHNK

Các tin khác